Investeringssparkonto - ISK

       Den bästa sparformen för de flesta. Vi förklarar hur och varför.

Syftet med införandet av investeringssparkonto (ISK) är att stimulera sparande och göra det enklare för privatpersoner att äga aktier, fonder och andra värdepapper. På denna sida ger vi dig tips på vad du bör tänka på och hur du går tillväga för att börja spara i ISK. 

                Skatten på ISK är 0,453 % för år 2019

Statslåneräntan uppgick till 0,51 % den 30 november 2018. Med hänsyn till det "golv" som Regeringen infört medför detta att skatten på ditt ISK-konto kommer att uppgå till 0,453 % år 2019.

Skatten skall beräknas på följande vis:

Din skatt = Schablonintäkt * 30 %

Schablonintäkt = Kapitalunderlag * (Statslåneränta + 1 %)
Kapitalunderlag = se definition längre ned på denna sida.
Schablonintäkten skall som lägst skall vara 1,25 %.

Vilka är för- och nackdelarna med ett investeringssparkonto?

Fördelar

 • Kontot är kostnadsfritt
 • Transaktioner inom ISK är skattefria
 • Enkelt att administrera eftersom du inte behöver deklarera transaktionerna 
 • Låg årlig schablonskatt, år 2019 är skatten 0,453 % av värdet 
 • Schablonskatten får kvittas mot förkuster i inkomstslaget kapital

Nackdelar
 • Schablonskatt uttas även om värdet på tillgångarna sjunker
 • Företag kan ej äga ISK, enbart privatpersoner

För vem passar ISK?

Sparformen är fördelaktig för dig som:

 • tror att avkastningen per år kommer att överstiga ca 1,5 % eftersom all avkastning över denna nivå är "skattefri" jämfört med att äga värdepapper på vanligt sätt
 • är transaktionsbenägen, det vill säga gör flera köp och försäljningar varje år
 • vill kunna delta och rösta på bolagsstämmor (till skillnad från kapitalförsäkring där denna möjlighet ej föreligger)
 • sparar i fonder och/eller aktier (på grund av den låga räntan är sparande i räntebärande papper inte lika fördelaktigt)
 • vill slippa huvudvärk i form av K4-bilagor i din deklaration (sparande i ISK är väldigt smidigt administrativt, det enda som du tar upp i din deklaration är en årlig schablonintäkt, oavsett antal transaktioner)
 • investerar i aktier med hög direktavkastning (Stockholmsbörsens direktavkastning uppgår i genomsnitt till ca 3,5 % de senast tio åren och all avkastning som överstiger statslåneräntan är som tidigare nämnts "skattefri" jämfört med direktägande i aktier)

Vem kan äga ett investeringssparkonto?

Endast privatpersoner (och dödsbon) kan äga ett eller flera investeringssparkonto och detta ägande är enskilt, det vill säga ni kan inte vara flera ägare till samma konto. Reglerna gäller oavsett om du bor i Sverige eller utomlands. Juridiska personer (föetag) kan inte äga ISK. Ett investeringssparkonto kan inte överlåtas, det är endast själva tillgångarna på kontot som kan skiftas genom försäljning, arv, gåva mm. Tillgångarna på ett investeringssparkonto kan flyttas från en bank till en annan. Förutsättningen är att den nya banken accepterar de tillgångar som du äger idag i din befintliga ISK. 
 

Vilka placeringar är tillåtna?

På ett investeringssparkonto kan du placera kontanter och investeringstillgångar. Till den sistnämnda kategorin hör:

 • aktier
 • obligationer
 • derivat såsom optioner, terminer m fl
 • fonder (andelar i investeringsfonder)

Samtliga tillgångsslag ovan, förutom fonder, är så kallade finansiella instrument. Kravet för att kunna handla i sådana tillgångar på ditt investeringssparkonto är att de handlas på en reglerad marknadsplats. Om denna marknadsplats finns inom EU godkänns även mindre börser som t ex Aktietorget och First North i Sverige. Om du vill handla värdepapper utanför EU så godkänns endast värdepapper noterade på en större börs.

Är alla derivat tillåtna?
Även om lagstiftningen gällande ISK inte förhindrar detta så har de flesta aktörer som erbjuder investeringssparkonto i Sverige valt att inte acceptera positioner som kan ge negativa värden. Orsaken till detta är att kapitalunderlaget för beräkning av skatt på ISK inte medger avräkning för negativa tillgångar från positiva dito. Av detta skäl kan du vanligtvis inte investera i terminskontrakt, utfärda optioner mm.

Vilka placeringar är inte tillåtna?
Inom ramen för ett investeringssparkonto kan du inte:

 • göra blankningsaffärer
 • investera i onoterade finansiella instrument (se ovan angående marknadsplatser)
 • investera i bolag där ditt ägande överstigande 10 % (avser både dina och dina närståendes andelar, såväl direkt som indirekt)
 • investera i kvalificerade andelar

Hur beräknas skatten på ISK?

Om du äger ett investeringssparkonto så skall du varje år i din deklaration ta upp en schablonintäkt som ligger till grund för kapitalbeskattning. Denna schablonintäkt utgörs av ditt kapitalunderlag multiplicerat med statslåneräntan den 30 november året innan.


                                               Din skatt = Schablonintäkt * 30 %

           Schablonintäkt = Kapitalunderlag * (Statslåneränta 30 november föregående år + 1 %).
                                   Dessutom skall schablonintäkten som lägst vara 1,25 %.


                                                       Kapitalunderlag = summan av:

                                      ¼ av marknadsvärdet på tillgångar i ISK per den 1 januari
                                +   ¼ av marknadsvärdet på tillgångar i ISK per den 1 april

                                +   ¼ av marknadsvärdet på tillgångar i ISK per den 1 juli
                                +   ¼ av marknadsvärdet på tillgångar i ISK per den 1 oktober

                                +  Samtliga under året insatta kontanta medel (dock inte kontanter från annat eget ISK)
                                +  Överföringar till ISK av investeringstillgångar under året (dock inte investeringstillgångar
                                          som överförs från annat eget ISK)


Skatten på ISK blir 0,453 % år 2019 eftersom statslåneräntan uppgick till 0,51 % den 30/11 2018..

Det är den bank där du har ditt investeringssparkonto som enligt lag är skyldig att rapportera till Skatteverket (och till dig) schablonintäkten varje år. Schablonintäkten förtrycks i din deklaration under inkomstslaget kapital. Från dina totala kapitalinkomster (ISK + övriga inkomster) äger du rätt att yrka avdrag för kapitalkostnader såsom bolåneräntor med mera. Om nettot som därefter kvarstår är positivt, sker beskattning med 30 %.

Utdelningar på dina aktier, liksom de vinster du gör på att köpa och säja värdepapper, beskattas vanligtvis inte alls i en ISK. Du behöver inte heller deklarera dessa utdelningar och vinster.


Kan jag flytta mina ”vanliga” fonder och aktier till min ISK?

Ja, men överföringen betraktas som en försäljning till marknadsvärde (44 kap. 8 a § IL). Det vill säga en överföring av fonder och aktier till ditt investeringssparkonto medför att du skall erlägga skatt på eventuell vinst (och får underskott i inkomstslaget kapital vid eventuell förlust). Därefter, när överföringen är klar, kommer framtida avkastning att beskattas inom ramen för ISK, det vill säga med schablonskatt.
 

Hur deklarerar jag ISK?

Det är du själv, som ägare till ditt investeringssparkonto, som skall betala årlig skatt. Schablonintäkten (se ovan) förtrycks i din deklaration och tas upp som inkomst av kapital. Skattesatsen är 30 %. Institutet där du har ditt investeringssparkonto lämnar kontrolluppgift till Skatteverket.

Skall jag välja ISK eller kapitalförsäkring?

Sparande i kapitalförsäkringar har varit populärt i många år men sedan lanseringen 2012 har vi svenskar fått ett ännu bättre alternativ - investeringssparkonto. Läs gärna vår omfattande granskning och jämförelse mellan de båda sparformerna, investeringssparkonto eller kapitalförsäkring?

Hur hanteras utländsk skatt på mina tillgångar inom ISK?

Om du till exempel äger utländska aktier och erhåller utdelning så dras vanligtvis en så kallad källskatt på utdelningen. Denna skatt är ofta 15 % på erhållen utdelning. Den utländska skatt som belastat dina tillgångar inom ISK får du avräkna mot den svenska skatten på ISK. Om den utländska skatten är högre än schablonskatten får du spara överskjutande belopp till senare år. Tänk på att det är du själv, i din deklaration, som skall begära avräkning.

Begränsat skattskyldiga personer, vad gäller?

Din skattesituation förändras om du flyttar utomlands och ”klipper banden” med Sverige, det vill säga:

 • du är inte bosatt i Sverige
 • du vistas inte stadigvarande i Sverige
 • du har inte väsentlig anknytning till Sverige

Du anses i sådant fall vara begränsat skattskyldig i Sverige och därmed skall du inte längre betala någon schablonskatt på ditt investeringssparkonto. Enligt svensk lag går det utmärkt att äga investeringssparkonto även som utlandsbosatt.  Även den svenska så kallade 10-årsregeln sätts ur spel om du äger dina värdepapper inom ramen för ISK.
 

Vilket skydd åtnjuter jag som konsument?

Ditt sparande på investeringssparkontot omfattas av såväl insättningsgaranti som investerarskydd.
 

Lagstiftning

 • Lag om Investeringssparkonto (2011:1268), IskL. 
 • Schablonbeskattning sker enligt 42 kap. 35-42 §§ Inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Därmed sker schablonbeskattning för ISK i inkomstslaget kapital och inte i Lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel (1990:661), vilket gäller för försäkringssparande såväl som Individuellt pensionssparande.
 

Syftet med schablonbeskattningen är att underlätta beräkningen, deklarationen och beskattning för ägaren till investeringssparkontot. Kapitalet i ISK beskattas som om det gav en avkastning som motsvarar statslåneräntan den 30 november året innan. Därmed är det lätt att dra slutsatsen att sparformen är fördelaktig för dig som tror att avkastningen kommer att överstiga statslåneräntan, och ofördelaktig för dig som tror på en kapitalavkastning understigande denna nivå.
 

Tillsammans kan vi åstadkomma stora förändringar. Du kanske har vänner som också vill veta hur de på ett ganska enkelt sätt kan minska sina kostnader för sitt sparande? Om du tycker att innehållet på denna webbsida är intressant och vill dela med dig av informationen till dina vänner, använd gärna funktionerna nedan. Tack för ditt förtroende!